پله برقی

این مجموعه برا ی رفاه و آسایش مراجعیین محترم،
برای جابه جایی بین طبقات تجاری ،
دارای 18 رشته پله برقی می باشد.

پله.برقی

دی ان ان